Die Apple Keynote zur Macworld 2009.

Macworld Keynote (06. Januar 2009)